Allmänna avtalsvillkor för webbtjänster enligt offert och/eller annat avtal

(Uppdaterad 28/6-2021)

§1.0. Parter
§1.1. Detta avtal reglerar, om inte annat skriftligen har avtalats förhållandet mellan den juridiska personen (nedan kallad ”Kunden”) och Stream Shed AB, org.nr. 556788-5818, (nedan kallad ”Stream Shed”). Tillsammans betecknas Stream Shed AB och Kunden som ”Parter”.
§1.2. Val av tjänster och produkter definieras som ”Beställningen” och ”Tjänsterna”, vilka specificeras i separat orderbekräftelse/faktura. Särskilda tilläggsvillkor för kampanjtjänster kan förekomma och specificeras i så fall på Stream Sheds Webbplats eller Kampanjhemsida.
§1.3. Det ankommer på Kunden att uppge och kontrollera att Kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress är korrekt angivna i orderbekräftelsen samt att under abonnemangstiden omedelbart informera Stream Shed eventuella ändringar i dessa uppgifter.

§2.0. Val av tjänster
§2.1. Alla tjänster specificeras i separat orderbekräftelse/faktura.
§2.2. Användaruppgifter och åtkomst till hemsidan skickas ut till Kunden via E-post först efter slutleverans och betald faktura.
§2.3. Total produktionstid för respektive Beställning framgår av offert alternativt om det är en paketprodukt eller kampanj som produceras – det aktuella priset delat på ordinarie timtaxa.
§2.4. Ansvaret för innehåll och information i form av bland annat text, media och bild som skall finnas tillgänglig på den färdiglevererade Beställningen, åligger Kunden att tillhandahålla Stream Sheds projektledare/ webbutvecklare under rimlig tid för ramen av den angivna produktionstiden.
§2.5. Slutleverans för produktion av hemsida sker vanligtvis inom 2 (två) till 6 (sex) veckor från det datum då beställningen bekräftats enligt §3.1.
§2.6. Om Kunden inte inkommit med begärt material senast en vecka innan datum för planerad slutleverans har Stream Sheds projektledare rätt att publiceras hemsidan utan komplett innehåll – eftersom projektet enligt tidsplan då löpt ut. Beställaren kan alltid i efterhand utan kostnad, uppdatera innehållet själv efter slutleverans.
§2.7. Stream Sheds förbehåller sig rätten att registreras som teknisk och administrativ kontakt till toppdomänen eller tredje part som använts för registrering.
§2.8. För tjänster där Kunden beställt webbhotell och/eller e-post via Stream Shed har Stream Shed rätt till att utöka utrymmet om Kunden överskrider 10GB i lagring. Utökning sker genom uppgradering av utrymmet vilket medför en extra månadskostnad för Kunden enligt då gällande prislista.
§2.9. I Stream Sheds allmänna tekniska support för Kunder som väljer att ha sitt webbhotell på Stream Sheds servrar, ingår varje år 2h teknisk support. Detta omfattar t.ex. hjälp med installation av e-postkonton och svar på allmänna tekniska frågor, samt access på servern, i de fall åtkomst inte beviljats kunden. Ärenden som berör: virussökning, uppdatering av innehåll på en hemsida, uppdatering av tilläggsmoduler (plugins) eller fel som orsakats av kunden ingår inte. Supporten gäller under Stream Sheds ordinarie öppettider. Support under kvällar och helger har Stream Sheds rätt att fakturera en startavgift och en en extra timdebitering för. Detta gäller ej kunder som tecknat separat Serviceavtal.

§3.0. Avtalstid och uppsägning
§3.1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdats av Stream Shed.
§3.2. Stream Sheds tillämpar ingen uppsägningstid, om inget annat avtalats i samband med Beställningen. Avtalet kan av Kunden sägas upp när som helst och utan några skäl.
Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom Tjänsterna hos Stream Sheds ytterligare 2 (två) till 4 (fyra) veckor.
§3.3. Kunden kan när som helst ta med sig innehållet samt design på sin hemsida om denna vill byta till ett annat Webbhotell, om inget annat avtalats i samband med Beställningen. Det är i så fall upp till Kunden själv att installera och montera upp hemsidan igen, lämpligast genom tidigare använt och rekommenderat publiceringsverktyg. Stream Shed kan mot tilläggskostnad genomföra hela flytten inklusive export/import av E-post. Ingen kundaccess lämnas till Stream Sheds egen server eller webbhotell utan Kunden erhåller auktoriseringskod för domän samt hemsidan i digitalt filformat/eporterad fil. Överlämnande sker via E-post.
Uppsägning måste inkomma ifrån den registrerade E-post som lämnats vid Beställningen eller som Stream Shed har i sitt register kopplad till aktuellt konto. Uppsägning anses också ha skett om Kund inte betalar faktura efter påminnelser. Dock är Kunden betalningsansvarig för påbörjad period.
§3.5. Beställningar som genomförts gäller tillsvidare. Om inget annat anges gäller att uppsägning från Kundens sida ska göras senast 30 dagar före att en ny tolv månaders period träder i kraft. Om inte, förnyas avtalet automatiskt med en ny period om ett år med undantag för §3.4. Detsamma gäller för övriga tredjepartskostnader som t.ex. årsavgifter för domäner och dylikt. Avtalet förlängs alltså med tolv månader åt gången om inte någon av parterna skriftligen säger upp avtalet till upphörande senast två månader innan avtalstidens slut.
§3.6. Kund som vill utföra ändringar eller tillägg måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att ändringar skall vara giltiga.
§3.7. Vid uppsägning och avslut under pågående avtalsperiod återbetalas inte redan inbetalda avgifter.

§4.0. Avgifter
§4.1. Avgifter för Tjänsterna utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalningsvillkoret är 20 dagar netto om inget annat avtalats. Betalning sker via Bankgiro, E-post faktura eller direktbetalning via kontokort eller tredjeparts tjänst ansluten till kontokort som Stream Sheds erbjuder.
§4.2. Stream Sheds har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse, delbetalningar och/eller pappersfakturor. Dröjsmålsränta debiteras inte. Om betalning för en ny avtalsperiod uteblir avslutas Tjänsterna tidigast efter två veckor.
§4.3. Kunden skall snarast meddela Stream Sheds om faktura anses felaktig. Har Kund inom åtta dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen skall Stream Shed medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess att parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning.
§4.4. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
§4.5. Alla priser avser svenska kronor och exklusive moms.
§4.6. Utbudet av Tjänster som erbjuds Kunden är enbart tjänster, och inte produkter.
§4.7. Outnyttjade Beställningar/abonnemang/tjänster måste också betalas. Priserna är de samma oavsett hur mycket av ett abonnemang Kunden använder eller hur ofta. Även avstängda konton måste betalas för den tid de är avstängda.
§4.8. Obetalda domännamn förlängs ej av Stream Shed. Kunden ansvarar för att betalning kommit Stream Shed tillhanda senast på förfallodatum.
§4.9 Vid felaktiga kundinbetalningar överförs pengarna automatiskt till Kundens kredit. Kundens krediter hos Stream Shed måste aktivt väljas som betalsätt och kommer inte automatiskt användas för betalning av utstående fakturor. Detta p.g.a. att Stream Shed inte äger rätten att bestämma vilket avtal som skall förlängas.

§5.0. Överlåtelser
§5.1. Kunden får överlåta Tjänsterna till annan part efter Stream Sheds medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Stream Shed medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetid punkten.
§5.2. Stream Shed får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.
§5.3. Kunden godkänner att Stream Shed ges högsta behörighetsstyrning för att hantera Webbhotell, hemsida och/eller publiceringsverktygets samtliga funktioner. Kunden med dess användare begränsas till en lägre behörighetsnivå.
§5.4. Uppsägning sker via genom särskild anvisad uppsägningsblankett

§6.0. Stream Sheds ansvar
§6.1. Stream Shed utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kunden inom Webbhotellet. Stream Shed är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund.
§6.2. Stream Shed svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Detta gäller alltifrån tilläggsmoduler (plugins), e-post och domäner eller domänförnyelser. Stream Shed ansvarar inte heller för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av egen, kundens eller underleverantörers servrar. Vid flytt av e-postkonton och byte av e-postleverantör till Stream Sheds servrar, ansvarar Stream Shed inte för förlust av data.
§6.3. Stream Shed ansvarar endast för skador som Stream Shed eller av Stream Shed anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet.
Stream Sheds skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kunden eller tredje part.
§6.4. Kunden som drabbas av skada på grund av fel hos Stream Shed eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. Stream Shed lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Stream Shed och inkomma inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha uppmärksammat grunden för kravet.
§6.5. Stream Shed har genom underleverantör fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Stream Shed garanterar inte tillgången till data på Kundens hemsida och ansvarar inte för dataförlust.

§7.0. Kundens ansvar
§7.1. Kunden ansvarar för att Stream Shed har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela avtalstiden. Stream Shed ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av felaktig info, eller att Kunden inte omgående tar del av Stream Sheds meddelanden.
§7.2. Kunden ansvarar för säker hantering av användarnamn och lösenord.
§7.3. Kunden ansvarar för att information som hanteras av inom Webbhotellet (eller Kundens verksamhet på Webbhotellet eller annat webbhotell) inte:
a) Gör intrång i tredje parts rättigheter,
b) På annat sätt bryter mot svensk lagstiftning,
c) Orsakar allvarlig skada
d) Är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
§7.4. För att Stream Shed skall kunna möta kundens förväntningar gällande såväl leveranstid som slutresultat så ansvarar kunden för följande:
• Leverans av alternativt bistånd i arbetet med att leverera nödvändiga uppgifter för pekning av eget domännamn.
• Kunden ska utse en kontaktperson som är ansvarig för projektet. Denna person skall ha rätt att företräda företaget samt utföra eventuella åtaganden.
• Kunden står för framtagning och inlämning av text samt bildmaterial till företagets nya hemsida.
• Projektet innebär löpande avstämningar med kontaktpersonen, därför är det viktigt att denne avsätter tid samt finns tillgängliga per telefon och e-post.
§7.5. Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och E-postbruk. Stream Shed förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet/innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet.
§7.6. Stream Shed har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Stream Shed har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till t.ex. överbelastning.
§7.7. Avtalet kan sägas upp av Stream Shed om Kunden bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Stream Sheds, om det är möjligt, ge Kunden skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, som kan antas hota funktionen på andra Kunders hemsidor, förbehåller sig Stream Shed rätten att omedelbart – och utan föregående varning – stänga hemsidan.
§7.8. Kunden som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Stream Shed i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

§8.0. Otillåten användning
§8.1. Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla:
• Info som gör intrång i tredjeparts immateriella rättigheter.
• Datavirus eller annan skadlig kod;
• Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förned- rande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter;
§8.2. Stream Shed äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot Avtalet eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada Stream Shed.
§8.3. Om Kund bryter mot Avtalet uppmärksammar Stream Shed Kund om detta. Kund har då 5 dagar att åtgärda eventuella fel. Om Avtalsbrott kvarstår efter 5 dagar äger Stream Shed rätt att säga upp tjänsten med omgående verkan.

§9.0. Övrigt
§9.1. Stream Shed behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), i syfte att fullgöra parternas avtal. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kunden har brutit mot villkoren i detta avtal eller om domstol eller myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Stream Shed är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som man behandlar. Stream Shed vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Kunden kan närsomhelst kontakta Stream Sheds support för att få mer information om Stream Sheds personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter.
§9.2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från under- leverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
§9.3. Stream Shed har rätt att vidta ändringar av dessa villkor med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor och annonseras skriftligen på Stream Sheds hemsida. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkterna under §3.0.
§9.4. Stream Shed har rätt att när som helst under pågående avtalsperiod göra uppgraderingar och/eller uppdateringar på programvara. Stream Shed har även rätt att ta bort programvara som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt Stream Sheds bedömning. Borttagning av programvara som påverkar kund, kommer att annonseras via Stream Sheds webbplats och/eller sociala medier i den utsträckning det är möjligt.

§10.0. Eventuell tvist
§10.1. Om Kunden på något sätt är missnöjd med något, skall denna i första hand föra dialog med Stream Shed som strävar efter en bra och rättvis kundnöjdhet.
§10.2. Om eventuell tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet inte kan lösas, skall denna avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.